1-2 տարեկան

Յուրաքանչյուր պարապմունքի ժամանակ իրականացվում է՝

1. Մարմնակողնորոշիչ զարգացնող խաղեր.

ա/ հավասարակշռության և կոորդինացիայի զարգացում,
բ/ տարածության մեջ կողմնորոշման հմտություններ,
գ/ մանր և խոշոր մկանախմբերի զարգացում,
դ/ շարժախաղեր:2. Դիդակտիկ խաղեր.

ա/ ուշադրության զարգացում,
բ/ գույնի, ձևի և չափի ըմբռնում: